Godziny pracy i kontakt:

Pon. – Pt.: 7:00 – 22:00
Sob. – Niedz.: 9:00 – 15.00

Image Alt
Holistic Sport Clinic

Regulamin

REGULAMIN

HOLISTIC SPORT CLINIC

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest ustanawiany przez Sport Connections Sp. z o.o.siedzibąWoli Gołkowskiej przy ul. Płaczącej Wierzby 158, 05-503, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914635, REGON: 389652860, NIP: 1231498466 (dalej zwana „Właścicielem”).
 • Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług (zwanych dalej „Klientem”) świadczonych przez Sport Connections Sp. z o.o. prowadzącą działalność pod marką Holistic Sport Clinic w utworzonym w tym celu Klubie (zwany dalej „Klubem”).
 • Klub Holistic Sport Clinic, świadczy usługi treningu personalnego, treningu EMS i inne usługi z zakresu regeneracji, kosmetologii i fizjoterapii (dalej zwane również „Usługami”).
 • Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22.00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. Informacje o godzinach otwarcia Klubu są udostępnione w serwisie internetowym Klubu www.holisticsportclinic.pl oraz w mediach społecznościowych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu.
 • Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego Pakietu (dalej zwana „Umową”) lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług (dalej zwany „Cennikiem”). Pakiet składa się kilku lub kilkunastu treningów i innych wyszczególnionych w Załączniku do Umowy usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 • Aby zostać Klientem Klubu należy skontaktować się z recepcją Klubu lub skorzystać z innych dostępnych form rezerwacji wizyt w Klubie. Płatności dokonywane są w recepcji (gotówką, kartą, BLIK-iem) lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji z Pakietu przed końcem jego trwania Klienta obowiązują stawki cenowe jak za pojedyncze treningi/usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 • Klientami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność oraz osoby, które nie ukończyły 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Usługi EMS są przeznaczone dla osób od 16 /słownie: szesnastego/ roku życia.
 • Klient zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi Klubu wyczerpujących informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów oraz innych ewentualnych ograniczeń. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i przed rozpoczęciem treningów skonsultował się w tej sprawie z lekarzem. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań w zakresie wybranych Usług. Jeżeli zatajone przeciwskazania ujawnią się podczas treningów prowadzonych na terenie Klubu, nie będą one  podstawą roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Klubu.
 • Sprzęt używany w Klubie jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a trenerzy personalni, rehabilitanci (dalej zwani „Trenerami Personalnymi”, „Rehabilitantami”) posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia treningów.
 • O wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia decydują Trenerzy Personalni, Rehabilitanci lub osoby odpowiednio przeszkolone, bez ich zgody i opieki nie można rozpocząć ćwiczeń i korzystania z Usług Klubu. Klient ma obowiązek korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, instrukcjami, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu Klient ma obowiązek zaprzestać i zgłosić ten fakt Trenerowi Personalnemu, Rehabilitantowi lub innemu pracownikowi Klubu.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.
 • Niedozwolone jest samodzielne otwieranie okien, regulowanie urządzeń  technicznych: klimatyzacji, telewizorów, nagłośnienia, grzejników oraz innych sprzętów znajdujących się w Klubie.
 • Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć Klienta obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, odpowiedni ubiór oraz używanie własnego ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń. Po zakończeniu obowiązuje dezynfekcja używanego sprzętu.
 • Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w zamykanej szafce. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w tym również w szafkach w szatniach, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
 • Wszystkie rzeczy wydane przez Klub w celu użytkowania podczas prowadzonych zajęć podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.
 • W czasie pandemii po wejściu do Klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie recepcji, w holu i szatniach oraz inne wytyczne nakazane przez odpowiednie przepisy. Właściciel zobowiązany jest do świadczenia Usług z uwzględnieniem wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie Klubu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie o tym fakcie pracowników Klubu.
 • Pracownicy Klubu mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Klubu, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego Klubu lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego ważnego powodu związanego z działaniem Klubu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu oraz zakaz wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na teren Klubu.
 • Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
 • Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego Pakietu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji organizowanych przez Właściciela.
 • Regulamin jest częścią Umowy. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 • W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu ,Klub zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dalszych wykupionych przez Klienta usług, bez prawa do zwrotu środków związanych z wykupieniem tych usług.
Tłumacz »